Over ons

Stichting Blitz kattenopvang

Gevestigd te Krommenie

Bestuur

Voorzitter : J.D.N. Westerweel te Steenwijk

Secretaris : A.E.J.G van Dijk. te Rotterdam

Penningmeester : A.K. Stasiowska te Krommenie

Alg bestuurslid. : N.I Middelkoop te Almere

Alg bestuurslid. : M.G.H Froklage te Delft

Kvk nummer : 88284948

UBN nummer : 7153792

Rsin nummer : 864564740


Beleidsplan Stichting Blitz Kattenopvang

DOEL, MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN;

De stichting heeft ten doel:

Het (doen) verbeteren en verhelpen van de kwaliteit van leven van zwerfkatten en hulpbehoevende katten, zulks in de meest ruime zin van het woord

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het (doen) opvangen van zwerfkatten en hulpbehoevende katten volgens het TNRC (Trap, Neuter, Return/Replace, Care) systeem.
 2. Het (doen) verkrijgen en verstrekken van goederen ter verbetering en/of uitbreiding van de opvang.
 3. Het (doen) voorzien in gepaste zorg, aandacht, bescherming, behandeling en veiligheid voor katten die in nood verkeren door ziekte, verlatenheid, ondervoeding en armoedige omstandigheden.
 4. Het actief zoeken naar een nieuw permanent thuis of ander onderkomen voor dieren die gered zijn uit een situatie van ziekte, verlatenheid, ondervoeding en/of armoedige omstandigheden.
 5. Het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.
 6. Het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media.
 7. Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen.
 8. Het (doen) bieden van advies en/of begeleiding.
 9. Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

VERMOGEN;

a) De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;

 1. Subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding.
 2. Donaties, sponsorgelden en giften.
 3. Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen.
 4. Revenuen van het vermogen.
 5. Sponsoring doormiddel van het Foster cat plan (adoptie op afstand).
 6. Alle overige bijdragen en inkomsten.
 7. Het vragen van een medische tegemoetkoming bij herplaatsing/adoptie van een door Stichting Blitz Kattenopvang opgevangen kat/kitten.

b) Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist.

c) De stichting beoogt niet het maken van winst.

d) De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

e) Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

f) Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN;

a) Het vermogen wordt beheert door de penningmeester “Agnieszka Stasiowska” en gecontroleerd door de voorzitter en secretaris van de stichting.
b) Het vermogen van de stichting wordt gebruikt voor;

 1. De zorg voor de opvang kat(ten) zulks in de meest ruime zin van het woord.
 2. projecten die de gezondheid van de stichting verbeteren, waardoor de stichting zoveel mogelijk kat(ten) kan opvangen volgens het TNRC beleid.

c) Ingezamelde goederen worden gebruikt in het voordeel van de opvang kat(ten).

Publicatieplicht ANBI